'tam anh chiến lữ bố': ai là người thắng cuộc?

  -  
Điển tích “tam anh chiến Lã Bố” trong tè thuyết Tam quốc diễn nghĩa được review là giữa những câu chuyện truyền kỳ, khiến cho “chiến thần” Lã tía vang danh thiên hạ.

Lã ba (160-199) có cách gọi khác là Lữ bố tự là Phụng Tiên, là tướng đơn vị Đông Hán trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Ông sẽ tham gia trận chiến quân phiệt cuối thời Đông Hán và sau cùng bị thất bại.

Bạn đang xem: 'tam anh chiến lữ bố': ai là người thắng cuộc?

Tạo hình Lã tía trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Lã ba người khu đất Cửu Nguyên, huyện Ngũ Nguyên trực thuộc Tinh Châu (nay là tp Bao Đầu, Nội Mông Cổ). Ông được biết thêm tới đa số qua tè thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La tiệm Trung. Trong đái thuyết này, Lã Bố xuất hiện từ hồi 3 mang lại hồi 19. Lã cha được ca tụng là “chiến thần”, đa phần độc trả xem Lã tía là vị tướng gan dạ nhất thời Tam quốc, hơn cả Triệu Vân, quan tiền Vũ, Trương Phi, hứa Chử, Mã Siêu. Hình hình ảnh Lã Bố hoàn toàn có thể liên hệ tới vị anh hùng Hy Lạp Achilles về sức mạnh. Lã bố đã từng 1 mình đánh với cả ba bằng hữu Lưu Bị, quan liêu Vũ cùng Trương Phi.

Trên chiến trường, ông chuyên sử dụng Phương thiên họa kích và cưỡi chiến mã Xích Thố, như 1 mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Người ta hay nói “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố” (Người tất cả Lữ Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh 2 rất phẩm trần thế này. Dường như trong phần đa bức hình ảnh xưa giỏi ở các tác phẩm tương quan đến nhân vật này, ông được miêu tả là khôn xiết tuấn tú.

Một giữa những điển tích khiến người ta lưu giữ về Lã ba nhiều độc nhất được La quán Trung biểu đạt trong Tam quốc diễn nghĩa là cảnh “tam anh chiến Lã Bố”. Bối cảnh điển tích trên ra mắt khi Viên Thiệu tập thích hợp quân 18 lộ chư hầu giương cờ thảo vạc Đổng Trác.

Tranh về điển tích “tam anh chiến Lã Bố”.

Sau khi Quan Vũ giết thịt Hoa Hùng, Quân Hoa Hùng thua, chạy về cửa quan báo đến Lý Túc biết. Lý Túc viết giấy báo Đổng Trác. Đổng Trác khởi nhì mươi vạn quân chia thành hai đường, một đường sai Lý Thôi, Quách Dĩ, mang năm vạn quân ra giữ cửa ngõ Dĩ Thủy, chỉ thủ không chiến, một đường thì đích thân Đổng Trác mang mười lăm vạn quân cùng với Lý Nho, Lã Bố, Phàn Trù, Trương Tế giữ quan ải Hổ Lao. Đổng Trác không đúng Lã ba lĩnh cha vạn quân ra trước quan, đóng góp một trại béo còn Đổng Trác thì đóng đồn trên cửa quan.

Nhận được tin, Viên Thiệu họp các tướng lại bàn. Tào Tháo khuyến nghị chia quân ra, một nửa ra kia nghênh địch. Viên Thiệu cử vương Khuông, Kiều Mạo, Pháo Tín, Viên Dị, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toản, tổng số tám vị chư hầu mang đến cửa Hổ Lao đón đánh. Tào dỡ thì dẫn quân vận tải tiếp ứng. Chư hầu hầu hết khởi binh đến, thái thú Vương khuông đi trước.

Xem thêm: Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Tiếng Anh Là Gì, Đơn Vị Sự Nghiệp Nhà Nước (Public Non

Lã bố đem năm nghìn quân thiết kỵ lại. Vương vãi Khuông rước quân mã, bày thành nỗ lực trận, cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ, nhìn thấy Lã tía ra trận. Vương sườn thấy Lã bố hỏi ai dám ra tấn công thì phía sau có một tướng mạo vác ngọn giáo, thúc con ngữa chạy ra, là 1 danh tướng, tên là Phương Duyệt. Hai ngựa giao nhau, chưa được năm hiệp, Phương ưng chuẩn bị Lã cha đánh một ngọn kích té xuống ngựa. Lã tía xông thẳng vào, quân vương vãi Khuông lose to, chạy tán loàn ra tứ mặt. Lã ba xông xáo vào đám quân khuông như chạy vào nơi không người. Nhưng lại Kiều Mạo, Viên Di rước hai cánh quân vừa đến, cứu vớt được vương Khuông, quân Lã bố mới lui.

Ba anh em Lưu - quan liêu - Trương.

Lã cha đến khiêu chiến. Chư hầu tám xứ đa số lên ngựa lôi ra cả, phân tách quân ra làm cho tám team ở trên đụn cao. Bộ tướng của Trương Dương, thái thú Thượng Đẳng thương hiệu là Mục Thuận nỗ lực ngọn giáo tế con ngữa ra đánh, bị tía đâm một ngọn kích bị tiêu diệt lăn từ bỏ trên ngựa xuống đất. Tiếp đến một cỗ tướng của Khổng Dung, tên là Vũ An Quốc, vác một chiếc dùi sắt, thúc chiến mã chạy ra, Lã tía đến, kungfu được mười hiệp, Lã ba đưa một ngọn kích đánh gãy cánh tay Ngô An Quốc. Ngô An Quốc bỏ dùi sắt chạy. Chư hầu tám xứ cùng đổ ra bắt đầu cứu được Ngô An Quốc. Lữ bố lui quân trở về.

Tào Tháo lời khuyên rằng Lã cha anh hùng, không địch được, đề xuất tập phù hợp cả mười tám lộ chư hầu nhằm bàn nhau kiếm tìm kế gì đánh. Trong những lúc đang bàn bạc, Lã ba lại kéo quân mang đến thách đánh. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy đầm ra tấn công Lã Bố, mới được vài ba hiệp, Công Tôn Toản thảm bại chạy. Lã cha thúc con ngữa Xích Thố sấn lại đuổi, ngựa này chạy nhanh như bay. Lã cha gần theo kịp Toản thì ở mặt rìa đường, Trương Phi quát lớn: “Thằng nô lệ ba họ kia đừng chạy nữa! bao gồm Trương Phi fan đất im đây!” Lã bố thấy thế quăng quật Công Tôn Toản, kungfu với Trương Phi.

Trương Phi nhiệt huyết cố đánh Lã Bố. Hai bạn đánh nhau được rộng năm mươi hiệp chưa rõ mặt nào thua bên nào được. Quan liêu Vũ đứng bên cạnh thấy thế cụ đao mang đến cùng đánh. Bố con ngựa chiến đứng dàn hình dáng chữ đinh, đại chiến được bố mươi hiệp nữa hai fan cũng vẫn không hạ được Lã Bố. Giữ Bị bấy tiếng cũng cầm đôi gươm thúc chiến mã chạy vào tấn công giúp.

Lã ba cố sức phòng đỡ không nổi, bèn nhắm giữa mặt lưu Bị phóng vờ một ngọn kích. Giữ Bị tránh được, Lã tía mở góc của trận phi ngựa chiến chạy về. Bố người thúc ngựa chiến sấn vào, quân mã tám xứ phần nhiều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Lã ba chạy về trên cửa ngõ Hổ Lao. Tía người theo sau xua mãi. Chư hầu tám xứ thuộc mời lưu – quan tiền - Trương đến mừng công rồi sai fan về trại Viên Thiệu đưa tin mừng.

Xem thêm: Mirrorless Là Gì - Có Khác Với Máy Ảnh Dslr

Tuy nhiên, diễn biến "tam anh chiến Lã Bố" ở quan ải Hổ Lao vào hồi đồ vật 4 của Tam quốc diễn nghĩa được giới sử học reviews là bởi vì La cửa hàng Trung hư cấu ra. Trận đấu được hỏng cấu bên trên sự khiếu nại chiến dịch chống lại Đổng Trác của những chư hầu vào khoảng thời gian 190.