Nghĩa Của Từ Implement

  -  

 

implement trong tiếng Anh

 

1. “Implement” trong Tiếng Anh là gì?

Implement

 

Cách phát âm: /ˈɪm.plɪ.mənt/

 

Định nghĩa:

Triển khai kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp và làm theo một trình tự nào đó nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây là một hành động nhăm muốn thực hiện chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai.

 

Loại từ trong Tiếng Anh:

Là một động từ không được phổ biến nhiều nhưng lại được sử dụng thường trong những lĩnh vực chuyên môn nào đó. Có thể kết hợp với một số loại từ khác nhau trong Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ implement

Một số trường hợp có thể là danh từ.

 

They have participated in supervised workers' work in developing and implement new programs.Họ đã tham gia vào công việc công nhân giám sát trong việc phát triển và thực hiện chương trình mới. She is expected to implement measures in order to overcome short-term jobs in major cities today.Cô dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp để vượt qua các công việc ngắn hạn tại các thành phố lớn ngày nay.

 

2. Cách sử dụng “implement” trong Tiếng Anh:

 

implement trong tiếng Anh

 

Implement ở dang động từ

Dùng khi để bắt đầu sử dụng một kế hoạch hoặc hệ thống:

The determination of policy purposes is not your business is to implement it.Việc xác định những mục đích chính sách không phải là doanh nghiệp của bạn - công việc của bạn là thực hiện nó. He has been vested with the authority to implement a ceding all the rights to his son.Ông đã được trao quyền để thực hiện một nhượng lại tất cả các quyền đối với con trai ông.

 

Sử dụng “implement” trong tình huống để đưa một kế hoạch hoặc hệ thống vào hoạt động :

farm implements: Nông trại thực hiện

Farm implements are machinery used in agricultural cultivation on farms and farms.Nông trại thực hiện là máy móc được sử dụng trong canh tác nông nghiệp tại các trang trại và trang trại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Hay Day Cho Máy Tính Pc Windows, Tải Hay Day Trên Pc Với Memu

 

Dùng “implement” để đặt một kế hoạch thành hành động :

Cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

to implement a plan:

để thực hiện một kế hoạch

to implement policy:

để thực hiện chính sách

to implement measure:

để thực hiện biện pháp

to implement a change:

để thực hiện một sự thay đổi

to implement program:

để thực hiện chương trình

to implement recommendation:

để thực hiện khuyến nghị

 

Implement ở dạng danh từ:

“Implement” để chỉ một công cụ hoạt động bằng cách di chuyển bằng tay hoặc bằng cách kéo qua một bề mặt:

garden/household/agricultural implements: Vườn / hộ gia đình / nông nghiệp

At the stores, they are not allowed to sell items such as knives and scissors and other sharp implements to children.Tại các cửa hàng, họ không được phép bán các mặt hàng như dao và kéo và các dụng cụ sắc nét khác cho trẻ em.

 

3. Những loại từ đi với “implement” trong Tiếng Anh:

 

implement trong tiếng Anh

 

Đứng sau danh từ:

the reforms implement: các cải cách thực hiện

Everyone has decided to meet the unity to give a reforms implement completely new to make questions for everyone.Mọi người đã quyết định đáp ứng sự thống nhất để cung cấp một cải cách thực hiện hoàn toàn mới để đặt câu hỏi cho tất cả mọi người.

 

Đứng sau động từ:

Business process strategies that are implemented a rushing way to accelerate the progress to help people hand over the earliest projects to customers.Chiến lược quy trình kinh doanh được thực hiện một cách vội vàng để đẩy nhanh sự tiến bộ để giúp mọi người trao những dự án sớm nhất cho khách hàng.

 

Trường hợp “implement” là danh từ đứng sau tính từ

golden implements: dụng cụ vàng

He was raised by his father to leave a set of four golden implements - a plow, a cup, a cup and a very heavy gold ax.Anh ta được bố mình để lại một bộ bốn dụng cụ vàng quí giá - một cái cày, một tách, một chiếc cốc và một chiếc rìu vàng cực nặng.

Xem thêm: Định Nghĩa Khó Khăn Là Gì ? Khó Khăn Là Gì, Nghĩa Của Từ Khó Khăn

 

4. Những cụm từ chuyên ngành “implement” trong nhiều lĩnh vực:

Cụm từ Tiếng Anh

Nghĩa Tiếng Việt

Authentication Implement Guide

Hướng dẫn thực hiện xác thực

Basic Language for implement

Ngôn ngữ cơ bản để thực hiện

 Implement Workshop

Thực hiện hội thảo

Implementation under test

Thực hiện theo thử nghiệm

Implement-defined

Thực hiện-xác định.

Implement method

Thực hiện phương pháp

Implement limit

Thực hiện giới hạn

Implement process

Thực hiện quy trình

Implementa standard

Triển khai tiêu chuẩn

Implement verification

Thực hiện xác minh

Implements distributing ware-house

Thực hiện phân phối nhà kho

Kitchen implement

Nhà bếp thực hiện

Fire-fighting implement

Thực hiện chữa cháy

Re-implement

Thực hiện lại

Building implement

Xây dựng thực hiện

In the current implement

Trong thực hiện hiện tại

 

Hi vọng với bài viết này, megaelearning.vn đã giúp bạn hiểu hơn về từ implement trong tiếng Anh!!!