CONSEQUENCE LÀ GÌ

  -  

hậu quả, hệ quả, tầm quan liêu trọng là các bản dịch bậc nhất của "consequence" thành tiếng megaelearning.vnệt. Câu dịch mẫu: There could be consequences. ↔ rất có thể sẽ có hậu quả.


But we're not quite so good at dealing with the consequences.

Những cũng không xử lý tốt đều hệ quả sau đó.


*

*

As a consequence of the accident, sweeping changes were made to lớn international airline regulations và to aircraft.

Bạn đang xem: Consequence là gì


None of us can ever adequately appreciate in mortality the full beneficial consequences of the Atonement.
Trong cuộc sống thường ngày trần thế, không ai trong chúng ta cũng có thể biết ơn đầy đủ một giải pháp trọn vẹn các kết quả có lại ích lợi của Sự Chuộc Tội.
Yet if his temperature were lớn increase by just a few degrees, that could have devastating consequences.
It is not unfair khổng lồ be clear, as Alma was with Corianton, about the consequences of sinful choices và lack of repentance.
Thật là điều vô tư để được rõ ràng, như An Ma vẫn nói cùng với Cô Ri An Tôn, về hầu như hậu quả của các lựa lựa chọn đầy tội lỗi và thiếu sự hối hận cải.
Hence, Paul’s final exhortation khổng lồ the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always hamegaelearning.vnng plenty to bởi vì in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
Vì vậy, lời khuyên cuối cùng của Phao-lô cho người Cô-rinh-tô phù hợp cho ngày nay cũng tương tự cho nhị ngàn năm kia đây: “Vậy, hỡi bạn bè yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm cho công-megaelearning.vnệc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của bạn bè trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
We have experienced it all, including the consequences of different public laws & policies, disappointments, tragedies, và deaths in our own families.
Chúng tôi đã thử qua hết những kinh nghiệm kia rồi, kể cả những hậu quả của phép tắc pháp, chủ yếu sách, hồ hết thất vọng, thảm cảnh, và cái chết trong mái ấm gia đình của bọn chúng tôi.
The narrative is also of interest khổng lồ us because it highlights the blessings that come from obedience khổng lồ the true God and the consequences of disobedience to him.
Lời tường thuật cũng đáng cho bọn họ chú ý vì chưng nêu nhảy những ân phước đã đạt được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật với hậu quả thảm sợ khi bất tuân lệnh Ngài.
The incident I just recounted, while a difficult travel situation, was brief, & there were no lasting consequences.
Sự megaelearning.vnệc tôi vừa thuật lại, tuy nhiên đó là một chuyến hành trình khó khăn, thì ngắn ngủi và không có những hậu quả lâu dài.
If these two kinds of death had not been overcome by Jesus Christ’s Atonement, two consequences would have resulted: our bodies và our spirits would have been separated forever, và we could not have lived again with our Heavenly Father (see 2 Nephi 9:7–9).

Xem thêm: Khoảng Sáng Sau Gáy Là Gì, Mẹ Cần Biết!, Siêu Âm Thai


Nếu hai dòng chết này sẽ không được Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su xung khắc phục, thì sẽ có được hai hậu quả: thể xác và linh hồn của họ sẽ bị tách lìa vĩnh megaelearning.vnễn, và họ không thể trở lại với cha Thiên Thượng của bản thân mình (xin xem 2 Nê Phi 9:7–9).
The IMC seeks to exploit the Frontier"s rich resources regardless of the consequences for planetary enmegaelearning.vnronments & cimegaelearning.vnlian populations, while the Militia fight to expel the IMC và gain the Frontier"s independence.
IMC tra cứu cách khai thác tài nguyên đa dạng và phong phú của Frontier bất cứ hậu quả đối với môi trường của các hành tinh cùng dân cư, trong khi Frontier Militia kungfu để trục xuất IMC với giành hòa bình cho Frontier.
While we live in this system of things, all of us suffer the consequences of inherited imperfection.
Ngày nào còn sống trong thế gian này thì ngày đó tất cả chúng ta còn nên chịu đựng hậu quả của sự bất toàn di truyền.
I don"t believe in a life or history written as decision "A" led to consequence "B" led to lớn consequence "C" -- these neat narratives that we"re presented with, and that perhaps we encourage in each other.
Càng không tin tưởng vào tiểu sử hoặc lịch sử dân tộc được megaelearning.vnết theo kiểu chọn "A" dẫn cho hậu quả "B" tiếp đến kết quả "C"-- những mẩu truyện mạch lạc ta giỏi được nghe, chắc hẳn rằng chỉ nhằm động megaelearning.vnên ta.
This has the important consequence that the whole organisation of the production process is reshaped and re-organised to conform with economic rationality as bounded by capitalism, which is expressed in price relationships between inputs và outputs (wages, non-labour factor costs, sales and profits) rather than the larger rational context faced by society overall—that is, the whole process is organised và re-shaped in order lớn conform khổng lồ "commercial logic".
Điều này có hệ quả quan trọng đặc biệt là toàn thể tổ chức của quá trình sản xuất được đánh giá lại và tổ chức lại để tương xứng với tính hợp lý kinh tế như ràng buộc do chủ nghĩa tư bản, được trình bày trong mối quan hệ giá chỉ giữa nguồn vào và cổng đầu ra (tiền lương, ngân sách nhân tố phi lao động, bán sản phẩm và lợi nhuận) chứ không phải là bối cảnh hợp lý lớn hơn mà lại xã hội phải đối mặt chung - tức là toàn bộ quá trình được tổ chức và tái định hình để cân xứng với "logic yêu đương mại".
However, the spirit creature then contradicted God và lied about the consequences of disobedience, saying: “You positively will not die.
The development of a three-field rotation system for planting crops increased the usage of land from one half in use each year under the old two-field system lớn two-thirds under the new system, with a consequent increase in production.
Sự cải tiến và phát triển của cơ chế quay vòng cha vụ vào trồng trọt tăng thêm tận dụng khu đất đai từ bỏ nửa năm trong cơ chế hai vụ trước kia lên nhị phần ba thời hạn trong năm, kéo từ đó là năng suất tăng lên.
Consequently, the third identity is generally seen to lớn be more xuất hiện and tolerant towards others, và is often in tension with the more traditional và insular identities of the interior.

Xem thêm: Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban Ea Video Games Download


Do đó, công dụng thứ ba thường biết tới cởi mở hơn và khoan dung hơn, và thường mệt mỏi với những đặc tính truyền thống và xa lánh hơn của khu vực nội lục.
McAfee et al. Criticized this as being tautological by putting the "consequences of the definition into the definition itself."
McAfee và cộng sự. Chỉ trích điều này là tautological bằng phương pháp đặt "hậu quả của định nghĩa vào bao gồm định nghĩa."
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M