Causative Form Là Gì

  -  

Phần câu chữ ngữ pháp tiếp theo mà megaelearning.vn muốn reviews đến chúng ta đó là causative form. Đây là nhà đề được nhiều thầy cô tấn công giá đặc biệt quan trọng và lộ diện thường xuyên trong bài bác thi IELTS Speaking. Thuộc theo dõi nội dung bài viết để học tập thêm kiến thức về cấu tạo câu này bạn nhé!


1. Có mang về Causative Form

Causative Form là thể sai khiến, câu nhờ vào vả trong tiếng Anh. Causative khung được thực hiện khi bạn muốn sắp xếp cho một bạn khác làm cho điều nào đó cho chúng ta. Điều này tức là chủ ngữ của câu chưa hẳn là người triển khai hành động, chủ ngữ yêu thương cầu, chỉ thị hay trả tiền cho người khác thao tác làm việc đó.

Bạn đang xem: Causative form là gì

2. Cấu tạo Causative Form

Causative form gồm 2 dạng: câu dữ thế chủ động và bị động. Với công thức tổng quan mặt dưới:


*
*
*
*
Bài tập cấu trúc Causative form tiếng Anh


4. You should have your car______ before going.

a. Servicing b. Lớn service c. Service d. Serviced

5. I’ll have a new dress______ for my daughter.

a. Making b. Khổng lồ make c. Make d. Made

6. Pupils should have their eyes______ regularly.

a. Tested b. To demo c. Thử nghiệm d. Testing

7. Lisa had the roof______ yesterday.

a. Repair b. Repaired c. Khổng lồ repair d. Repairing

8. They have just had air conditioning______ in their house.

a. Install b. To lớn install c. Installed d. Installing

9. We had the room______ yesterday

a. Decorates b. Had decorated c. Decorated d. Decorating

10. The villagers have had the use of this washing machine______ by this engineer.

a. Explain b. Explained c. To explain d. Explains

11. By______ the housework done, we have time to further our studies.

a. Taking b. To have c. Having d. Khổng lồ get

12. The government has had new houses______ in the rural areas.

a. Build b. Built c. To lớn be built d. Building

13. They had the swamp______ last year.

a. Drain b. To drain c. Cut d. Lớn cut

14. She is going to have her wedding dress______

a. Cutting b. Cuts c. Cut d. Khổng lồ cut

15. It’s about time you had your house______

a. Whitewash b. Whitewashed c. Whitewashing d. To lớn whitewash

16. I’m sorry I’m late, but I______ my watch______ on the way here.

a. Have/cleaned b. Had/clean c. Had/cleaned d. Had/to clean

17. Please have the cleaner______ this meeting room.

a. Sweep b. Swept c. Sweeping d. To sweep

18. I’d lượt thích to have my shoes______ at one.

a. Repair b. Repairing c. Repaired d. Being repaired

19. My grandmother had a tooth______ last week.

a. Fill b. Filling c. Filled d. Lớn be filled

20. We had the roof______ last year.

Xem thêm: Liên Minh Huyền Thoại

a. Mend b. Mending c. Mended d. Being mended

Bài tập 2: chọn từ phù hợp nhất trong ngoặc

1. We’re getting a new house ___. (build/built/builds/builded)

2. You will need to get your photo ___ for your new passport. (took/take/take/taken)

3. A jeweller’s is a place where you can have your watch ___(repaired/stolen/cut/delivered)

4. A florist’s is a place where you can have flowers ___.(delivered/cleaned/fixed/checked)

5. I had my bag ___ when I was on holiday. (stolen/steal/sealed/stealed)

6. I’m going to lớn have my bedroom walls ___ this weekend. (paint/painted/painteded/panted)

7. I had my holiday pictures ___ in an hour at the photograph shop. (repaired/cut/developed/checked)

Bài tập 3: Viết lại câu

1. The siêu thị delivers Alice’s milk khổng lồ her house.

Alice____________________________________________.

2. At the butcher’s, Frank said, ‘Please cut the meat into big pieces’.

Frank ____________________________________ into big pieces.

3. The hairdresser cuts Rita’s hair about thrice a year.

Rita ___________________________________about thrice a year.

4. Last month, the optician checked Mr Brown’s eyes.

Last month, Mr Brown___________________________________.

5. Mrs Green’s doctor says lớn her: ‘When you come khổng lồ see me next week, I’ll check your blood pressure.’

When Mrs Green goes to see the doctor next week, she______________________.

6. Last week, the garage serviced Julie’s car.

Last week, Julie___________________________________.

7. A builder is going to lớn mend the roof on our house.

We ________________________________on our house.

Xem thêm: Www Giaitriviet Net Vn Kênh Vec 1 T1, Toam Co Chimsedinang, Giaitriviet Net Vn Vec 1Giaitriviet Net Vn Vec 1

Đáp án bài xích tập cấu trúc câu mong khiến

Bài tập 1
1. A2. C3. A4. D5. D6. A7. B8. C9. C10. B
11. C12. B13. D14. C15. B16. C17. A18. C19. C20. C
Bài tập 2
1. Built2. Taken3. Repaired4. Delivered
5. Stolen6. Painted7. Developed
Bài tập 3

1. Alice has her milk delivered to lớn her house by the shop.2. Frank asked the butcher lớn cut the meat into big pieces.3. Rita has her hair cut by the hairdresser about thrice a year.4. Last month, Mr Brown had his eyes checked by the optician.5. When Mrs Green goes to lớn see the doctor next week, she will have her blood pressure checked by the doctor.6. Last week, Julie had her oto serviced by the garage.7. We are going to lớn have a builder mend the roof on our house.

Hi vọng qua những kỹ năng và kiến thức ở trên, các bạn sẽ hiểu thêm về kết cấu câu dựa vào vả Causative khung trong giờ Anh chuẩn xác nhất. Cũng tương đối nhiều các bạn biết những kết cấu trên tuy vậy lại ko rõ đấy là loại câu sai khiến cho hay nhờ vả causative form. Vày vậy, hãy làm thêm một số trong những bài tập mà lại megaelearning.vn.edu.vn cung ứng để học tốt hơn nhé!